Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), ένα από τα 8 Ινστιτούτα του ΙΤΕ, διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της Επιστήμης και Μηχανικής των Υπολογιστών, και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε περιφερειακό εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα Εργαστήρια του ΙΤΕ-ΙΠ διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Το εργαστήριο το οποίο συμμετέχει στο έργο  “Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας στην καρδιολογία και στην πρόληψη του νεανικού αιφνίδιου θανάτου” είναι το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ISL). Το ISL (https://www.ics.forth.gr/index-gr.html) ιδρύθηκε το 1986, αποτελεί ένα από τα ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ-ΙΠ  και έχει γίνει ένα σημαντικό σημείο εστίασης στη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Η μεγάλη ερευνητική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει είναι να πετύχει τη μετάβαση από τα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα, π.χ. ανάκτησης πληροφοριών, διαχείρισης βάσεων δεδομένων και διαχείρισης ροής, στα σημασιολογικά πλούσια, μεγάλης κλίμακας και τα προσαρμοστικά πληροφοριακά συστήματα. Τα τελευταία θα χαρακτηρίζονται από ευρεία σημασιολογική διαλειτουργικότητα, μαζική κατανομή, ή /και ένα υψηλό επίπεδο αυτονομίας και αυτο-προσαρμογής. Εκτός από τη διεξαγωγή θεωρητικής έρευνας στους προαναφερόμενους τομείς, το ISL επιτελεί εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορες περιοχές εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της της βιοϊατρικής πληροφορικής, της ηλεκτρονικής μάθησης, και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.